(P) Cercetarea accidentelor de munca in sectorul constructii

accident de muncaDr. Fiz. Gilda RUSU-ZAGAR

Sectorul constructiilor reprezinta un sector a carui activitate are o pondere importanta, atat din punct de vedere economic cat si al fortei de munca implicate, recunoscut unanim ca avand un nivel ridicat de risc.

La nivel european, in sectorul Constructii se inregistreaza anual peste 1.300 de decese si peste 800.000 de accidentati.

In sectorul Constructii,  probabilitatea ca angajatii din acest sector sa sufere un accident de munca cu incapacitate temporara de munca este de doua ori mai mare decat media din celelalte sectoare de activitate.

Accidentele de munca

In conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006  si respectiv HG nr. 1425/2006, angajatorii din sectorul constructii au obligatia de a efectua cercetarea accidentelor de munca   produse in unitatile lor. Comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentelor de munca se realizeaza pe baza metodologiei stabilita in Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 (din HG nr.1425/2006 cu modificarile stabilite prin HG nr.955/2010).
 

Comunicarea accidentelor de munca
Accidentul de munca trebuie comunicat de indata angajatorului de catre conducatorul locului de munca sau alta persoana. Mai departe, angajatorul trebuie sa comunice accidentul produs la Inspectoratul Teritorial de Munca de care apartine, la asigurator si la organele de urmarire penala, dupa caz.

Cercetarea accidentelor de munca
Cercetarea accidentelor de munca se face pe baza metodologiei stabilita in Norma metodologica de aplicare a Legii nr.319/2006 si are ca scop stabilirea: cauzelor; imprejurarilor; reglementarilor legale incalcate; raspunderilor; masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor accidente similare.

Cercetarea accidentelor se face de catre o Comisie numita de:
- angajator, pentru accidente soldate cu Incapacitate temporara de munca ;
- Inspectoratul Teritorial de Munca, pentru accidente soldate cu invaliditate, deces sau pentru accidente colective ;
- Inspectia Muncii pentru accidente colective soldate cu deces, avarii, explozii.
 
Solutionarea cercetarii accidentului trebuie facuta in 5 zile pentru accidente soldate cu incapacitate temporara de munca si maxim 10 zile pentru accidente soldate cu deces, invaliditate sau accidente colective. Rezultatul cercetarii accidentului se consemneaza in DOSARUL DE CERCETARE care cuprinde toate aspectele legate de accident si se completeaza conform art.122 din HG nr. 1425/2006. Cercetarea accidentului se finalizeaza cu un PROCES VERBAL DE CERCETARE, ce contine datele semnificative referitoare la Comisia de cercetare, timpul si locul in care s-a efectuat cercetarea, obiectul cercetarii, date privind angajatorul, angajatul, persoanele raspunzatoare, sanctiunile propuse etc. PROCESUL VERBAL trebuie sa contina datele cuprinse in art.128 din HG nr. 1425/2006.

Inspectorul de munca va expedia, in termen de cel mult 3 zile de la data semnarii procesului-verbal de cercetare, cite un exemplar al dosarului de cercetare al accidentului: Inspectiei Muncii, organului de politie, inspectoratului teritorial de munca, unitatii respective, dupa caz, organelor si institutiilor reprezentantii carora au participat la cercetare. Originalul dosarului de cercetare a accidentului se expediaza unitatii iar, dupa caz, autoritatii administratiei publice locale care inregistreaza si tine evidenta accidentelor produse la angajatori - persoane fizice.

Daca Inspectia Muncii va constata ca la cercetarea accidentului au fost comise erori sau au aparut noi circumstante ale producerii accidentului, inspectorul general de stat al muncii este in drept sa dispuna o cercetare noua sau suplimentara a accidentului in cauza.

Inregistrarea si evidenta accidentelor

Pe baza Procesului-verbal de Cercetare, angajatorul la care s-a produs accidentul trebuie sa completeze FISA DE INREGISTRARE A ACCIDENTELOR DE MUNCA (FIAM) si sa evidentieze accidentul in REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A ACCIDENTELOR DE MUNCA  (din  Anexa nr. 15 din HG nr. 1425/2006).

Accidentele se inregistreaza si se tin in evidenta de catre unitati, ale caror salariati sint sau au fost accidentatii, iar cele produse la angajator - persoana fizica se inregistreaza si se tin in evidenta de catre autoritatea administratiei publice locale (primarie) pe teritoriul careia este inregistrat contractul individual de munca.

Accidentele de munca se inregistreaza si se tin in evidenta separat de accidentele in afara muncii.

Dosarele de cercetare a accidentelor se tin in evidenta si se pastreaza la unitate timp de 50 de ani, iar la organele interesate - in functie de necesitate.

In cazul lichidarii unitatii sau neasigurarii integritatii documentelor, dosarele de cercetare a accidentelor se vor transmite spre pastrare arhivei de stat.

Unitatile vor raporta anual organelor de statistica, in modul stabilit, despre situatia statistica a accidentelor de munca inregistrate in perioada de referinta.

La cererea accidentatului sau a persoanei care reprezinta interesele familiei acestuia si a organelor interesate, angajatorul sau Inspectia Munci ii va expedia, in termen de cel mult 3 zile din data adresarii, copia autentificata a procesului-verbal de cercetare a accidentului de munca sau copia procesului-verbal de cercetare a accidentului in afara muncii.

Responsabilitatea pentru comunicarea, cercetarea, raportarea, evidenta corecta si oportuna a accidentelor produse in munca, pentru intocmirea proceselor-verbale si pentru realizarea masurilor de lichidare a cauzelor accidentelor de munca o poarta conducatorul unitatii.

--------------------------------

1) Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii
2) Accident de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala,care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
Eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sauaccidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentulpericulos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune;
3) HG 1425 / 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006