Obtinerea Autorizatiei de construire

Conform Legii 50/1991 Republicata, art. 2, alin. (1) “Autorizatia de construire/desfiintare este actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor”.
Potrivit alin. (2) “Autorizatia de construire se emite in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate conform legii”.
Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil – teren si/sau constructii – ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare, in conditiile prezentei legi.

Conform art. 3 din Legea 50/1991 Republicata, autorizatia de construire se elibereaza pentru:
a) Lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11;
b) Lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;

c) Lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
d) Imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
e) Lucrari de forjare si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastierem sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;

f) Lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost organizate o data cu acestea;
g) Organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
h) Lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
i) Cimitire – noi si extinderi.

Art. 11, alin. (1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora:
a) Reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
b) Reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
c) Reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
d) Zugraveli si vopsitorii interioare;
e) Zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;

g) Reparatii si inlocuiri la pardoseli;
h) Reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
i) Lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
j) Lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art, 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
k) Lucrari de forjare si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;

Pentru emiterea Autorizatiei de construire/desfiintare este necesara obtinerea Acordului unic.

Acordul unic se elaboreaza de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administratiei publice locale, in conditiile prevederilor art. 5 alin. (1) “In vederea simplificarii procedurii de autorizare, emitentul autorizatiei are obligatia sa organizeze structuri de specialitate, in vederea emiterii Acordului unic, respectiv a obtinerii, in numele solicitantului, a avizelor legale necesare autorizarii, pentru:
a) Racordarea la retelele de utilitati, in conditiile impuse de caracteristicile si de amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament;
b) Racordarea la reteaua cailor de comunicatii;
c) Prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei”.

Acte necesare emiterii

- cerere-tip pentru emiterea Autorizatiei de construire/desfiintare (se ridica de la Serviciul Relatii cu Publicul) + anexa + dovada de luare in evidenta Ordinului Arhitectilor din Romania;
- Borderou cu paginarea pieselor componente ale documentatiei tehnice;
- Act de proprietate (copie legalizata);
- Fisa bunului imobil si planul de amplasament (din documentatia topografica) – copie;
- Declaratie pe propria raspundere din partea titularilor actului de proprietate privind inexistenta unui litigiu pe rolul unei instante judecatoresti, asupra imobilului respectiv;
- Certificat de nomenclatura stradala (copie);
- Fise tehnice (cerute in Certificatul de Urbanism);

- Fise tehnice (cerute in Certificatul de Urbanism);
- Alte avize (cerute in Certificatul de Urbanism);
- Studii de specialitate (cerute in Certificatul de Urbanism);
- Proiect pentru autorizatia de construire/desfiintare (in doua exemplare), extras din Proiectul Tehnic, intocmit de arhitect sau conductor arhitect (in limita competentelor) cu drept de semnatura, membru al Ordinului Arhitectilor din Romania;
- Program de control al executiei lucrarilor vizat de inspectoratul in Constructii Dolj;
- Referate de verificare cu viza in original;
- Chitante de achitare taxe (copie).

Revista Casa si biroul