Proiectarea unei case de lemn

Marea majoritate a firmelor care construiesc case din lemn lucrează pe bază de proiect de arhitectură propus de client.

Proiectul de arhitectură trebuie să fie semnat și ștampilat de un arhitect membru al Ordinului Arhitecților din România. Proiectele de rezistență și de instalații trebuie să fie verificate și ștampilate de proiectanți atestați de MTPL.


În vederea realizării proiectului dorit trebuie să țineți cont de mai multe aspecte, pe care trebuie să le stabiliți împreună cu arhitectul dvs.:

  - poziționarea optimă a casei pe teren (orientarea ei preferabil către sud și în funcție de vecinătăți); 
  - stabilirea formei și a volumului casei, integrarea în arhitectura zonei;
  - abordarea unitară a problemelor de iluminare, încălzire și ventilație; 
  - definirea și dimensionarea spațiilor, a spațiilor de acces, a intrărilor, fixarea zonelor de activitate și a celor de repaos;
  - prevederea unui spațiu acoperit la intrarea în casă; 
  - proiectarea înălțimii camerelor la minimum 2,5 m și corelarea cu suprafața lor;
  - stabilirea sensului de deschidere a ușilor și ferestrelor (de obicei spre interior);
  - dimensionarea raportului treaptă-contratreaptă la scări (optim 16-19 cm / 27-30cm) ; 
  - stablirea înălțimii ferestrelor de la pardoseală și corelarea cu înălțimea caloriferelor folosite (uzual 90 cm);
  - proiectarea unui loc de depozitare la fiecare nivel; 
  - înainte de turnarea șapei se vor alege finisajele pentru pardoseli ;
  - amplasarea optimă a bucătăriei în planul casei, astfel încât racordarea hotei la exterior să nu deranjeze prin mirosuri spațiile de deasupra;
  - deschiderea hotei de la exterior va fi prevazută cu sită și protejată la intrarea apei dinspre exterior;
  - poziționarea panoului electric într-o zonă ușor accesibilă dar protejată;
  - poziționarea întrerupătoarelor electrice; 
  - poziționarea și alegerea numărului de prize din fiecare spațiu ( ideal - minim câte o priză pe fiecare perete); 
  - alegerea locului mașinii de spălat, ( priză electrică adecvată, poziționată la o înălțime adecvată, racorduri pentru apă și canalizare);
  - corelarea amplasării în bucătărie a prizelor cu înalțimea mobilierului;
  - corelarea poziționarii finisajelor cu poziționarea traseelor electrice, obiectelor sanitare și termice (de exemplu: așezarea faianței și gresiei în baie);
  - corelarea dimensiunilor instalațiilor sanitare și termice cu spațiile alocate; 
  - intersectarea traseelor instalațiilor sanitare cu elementele de structură (grinzi, stâlpi, centuri, etc); 
  - termoizolarea corespunzătoare nevoilor clădirii; 
  - prevederea aerisirii instalțiilor sanitare afară, prin țevi deschise dar etanșate prin acoperiș;
  - prevederea aerisirii podului casei prin folosirea unor deschideri (țigle speciale);
  - prevenirea condensului;
  - ignifugarea elementelor din lemn de la șarpantă, căpriori, etc. cu soluții de ignifugare gata preparate; 
  - prevederea unui robinet de apă la exteriorul clădirii pentru udat grădina; 
  - proiectarea pantei de scurgere adecvată a acoperișului pentru scurgerea apei pluviale și din dezgheț (în funcție de zonă și de materialul folosit pentru acoperiș);
  - colectarea apei printr-un sistem de jgheaburi și evacuarea ei spre o zonă prevazută anume; 
  - calcularea numărului burlanelor astfel încât să poată prelua cantitatea de apă de pe tot acoperișul casei;
  - prevederea unei borduri în jurul casei cu o lățime minimă de 60 cm și o pantă către exterior care să permită îndepărtarea apei meteorice - optim este ca bordura să fie mai lată decât dimensiunea cu care acoperișul depășește zidurile casei;
  - prevederea unui sistem de colectare a apei meteorice la nivelul solului care să preia apa de pe acoperiș precum și cea căzută pe panta de scurgere de lângă bordura casei și să o transporte către canalizare (sau o altă zonă special prevazută);
  - folosirea corectă a termoizolațiilor (polistiren expandat sau extrudat, vată minerală / sticlă) crește confortul termic și duce la eliminarea condensului și a mucegaiului
  - protejarea casei de infiltrații de la ploaie sau de la pământul ud, prin folosirea hidroizolațiilor (pentru acoperiș/terase, subsol, soclu); 
  - izolarea îmbinării între bordură și soclul casei cu bitum, turnat la cald;
  - prevederea casei la exterior cu un soclu care să aibă o înalțime minimă de 30 cm și o hidroizolație corespunzătoare (de ex. din polistiren expandat sau extrudat), pentru a proteja casa de igrasie; 
  - hidroizolarea teraselor și prevederea pantei de scurgere a apei către punctele de colectare (sifoane, jgheaburi);
  - prevederea unui spațiu pentru depozitarea resturilor menajere; 
  - dimensionarea garajului în funcție de dimensiunile mașinii;
  - amenajarea terenului.

Dacă aveți în apropiere stâlpi de electricitate pentru iluminat stradal, pe timpul nopții vă poate deranja dacă unul din dormitoare vine chiar în conul de lumină. Pe de altă parte cheltuielile de branșare ar fi mai mici, dacă stâlpul face parte din rețeaua electrică de joasă tensiune.


Aveți grijă cum amplasați casa, accesul la garaj să nu vină chiar în dreptui stâlpului!


Există și cazul când terenul dvs. ar putea fi amplasat între doi stâlpi mai îndepărtați unul de altui, caz cu totul nefericit din cauza cheltuielilor suplimentare de branșament și a lipsei totale de lumină pe timpul nopții.


Din avizele provizorii obținute pentru teren puteți afla și la ce distanță de casa dvs. sunt utilitățile precum și nivelul lor față de sol.


Distanța minimă față de vecin este de 0.9 m dacă nu aveți ferestre în acea zonă și 1.9 m dacă există ferestre.


Condițiile de amplasare a construcțiilor față de rețelele edilitare subterane se stabilesc în conformitate cu SR 8591 - Rețele edilitare subterane. Astfel, dacă pe terenul dvs. trec conducte subterane ale utilitaților, puteți sa va construiți casa dacă respectați următoarele distanțe:

- 3,0 m față de conductele de alimentare cu apă potabilă;
- 1,5 m față de conductele de gaz de presiune joasă, intermediară sau medie, pentru o casă fara subsol;
- 0,6 m față de cablurile electrice îngropate;
- 2,0 m față de canalele colectoare;
- 0,6 m față de cablurile telefonice îngropate.

Pentru realizarea construcției unei case este nevoie de mai multe proiecte:

- Proiect urbanistic de detaliu - PUD
- Plan de urbanism zonal - PUZ
- Plan de urbanism general - PUB
- Proiect arhitectural de construcție - PAC
- Faze: 
a)  realizarea temei de proiectare;
b) studiul de fezabilitate;
- Obținere certificat de urbanism; 
- Obținere avize cerute prin Certificatul de urbanism; 
- Întocmirea documentației pentru autorizația de construire; 
- Întocmirea documentației pentru detaliile de execuție;
- Întocmirea documentației pentru execuția casei.
- Proiect arhitectural de demolare
- PAD (dacă este cazul).

Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect precizează că, pentru serviciile prestate în relațiile contractuale cu beneficiarul, arhitectul beneficiază de un onorariu liber negociat în cuantum minim stability de către Ordinul Arhitecților din România cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și al Ministerului Culturii și Cultelor. Sumele plătite arhitecților pentru proiect nu pot fi mai mici de :

- 75% din suma rezultată prin aplicarea metodologiei aprobate prin Ordinul MLPAT nr. 11/N/1994;
- 30% din tarifarea rezultată prin aplicarea metodologiei în vigoare pentru locuințele din mediul rural decât dacă:
- au regim de înălțime parter sau parter plus etaj și sunt construite din banii persoanelor fizice;
- nu sunt situate în zonele de protecție a monumentelor istorice sau arheologice;
- au suprafețele minimale stipulate de Legea locuinței nr. 114/1996 - republicată, majorate cu maximum 20%.

Pentru locuințe, conform O.G. nr. 306/2002, aprobată prin Legea nr. 522/2002 sunt luate în calcul valori minime de investiție, fără TVA - 240 Euro/mp pentru locuințe sociale și 320 de Euro/mp pentru alte locuințe.


Mai precis, pentru locuințe cu valoarea de investiție de până la 54000 Euro (fără TVA), pentru stabilirea onorariului cuvenit echipei de proiectare se aplică un procent de 8,4 iar pentru o investiție din intervalul 54000 -
 144000 Euro, procentul este de 6,6.