(P) Prevederi legislative in sectorul constructii

Dipl.Jr.Sorin Ovidiu Anghel

Legislatia  de securitate si sanatate in munca este componenta a sistemului de reglementari prin care se urmareste asigurarea protectiei cetatenilor, respectiv segmentul specific de populatie activa, impotriva riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala generate de prestarea oricarui proces de munca. 
 In tarile din cadrul Uniunii Europene lucratorii sunt protejati impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala prin Directiva cadru 391/1989. Principiul de baza al directivei este prevenirea accidentelor, ceea ce implica evaluarea riscului de catre angajator si impune acestuia obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatilor in toate aspectele legate de munca.

Legislatia nationala in domeniul securitatii si sanatatii in munca transpune directivele Uniunii Europene. Sistemul legislativ national cuprinde:
• Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
• Normele metodologice de aplicare a legii Sănătății și Securității în Muncă –
H. G. 1425/2006
• HG–uri referitoare la cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru riscuri specific
La nivel national, Legea securitatii si sanatatii in munca, L319/2006, indeplineste rolul de lege fundamentala in domeniu si stabileste cadrul general, principiile si regulile de baza pentru promovarea securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.

Angajatorul  are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca, si anume sa ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor; prevenirea riscurilor profesionale; informarea si instruirea lucratorilor; asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.
 
Implementarea acestor masuri se va face pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire: evitarea riscurilor; combaterea riscurilor la sursa; evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii; adaptarea la progresul tehnic; inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos; dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca; adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala; furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.

HOTARAREA DE GUVERN NR. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile, transpune in legislatia romana prevederile Directivei 92/57/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile
In indeplinirea atributiilor, coordonatorii de securitate si sanatate trebuie:
a) sa participe la toate etapele de elaborare a proiectului si de realizare a lucrarii;
b) sa fie invitati la toate intrevederile care privesc elaborarea proiectului si realizarea lucrarii;
c) sa primeasca si, daca este cazul, sa solicite managerului de proiect si antreprenorului elementele necesare indeplinirii sarcinilor sale;
d) sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de coordonare.

Planul de securitate si sanatate:
Inainte de deschiderea santierului beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure planul de securitate si sanatate. Acesta face parte din proiectul lucrarii si trebuie sa fie adaptat continutului acestuia.

Planul de securitate si sanatate trebuie sa contina:
a) informatii de ordin administrativ care privesc santierul;
b) masurile generale de organizare a santierului;
c) identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri;
d) masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri;
e) amenajarea si organizarea santierului inclusiv a obiectivelor edilitar – sanitare, modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea echipamenetelor de munca prevazute de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii;
f) masuri de coordonare stabilite de coordonatori in materie  de securitate si sanatate;
g) obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si in vecinatatea acestuia;
h) masuri generale pentru mentinerea santierului in stare de curatenie si ordine;
i) indicatii practice pentru acordarea primului ajutor;
j) modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori, lucratori independenti;

Masurile de coordonare stabilite de coordonatorii de securitate si sanatate trebuie sa se refere la:
a) caile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale;
b) conditiile de manipulare a diverselor materiale in particular, in ceea ce priveste interferenta instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau in vecinatatea acestuia
c) limitarea manipularii manuale a sarcinilor;
d) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a deseurilor materiale;
e) conditiile de depozitare, eliminare sau evacuare a deseurilor ai a materialelor rezultate din daramari, demolari si demontari;
f) conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;
g) utilizarea mijloacelor de de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale;
h) masurile care privesc interactiunile de pe santier;
Fiecare antreprenor sau subantreprenor trebuie sa elaboreze propriul plan de securitate si sanatate pe care il pune la dispozitia managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor de securitate.

Registrul de coordonare: cuprinde ansamblul de documente redactate de coordonatorii in materie de securitate si sanatate, informatii privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile efectuate si decizile luate.

Coordonatorii in materie de securitate si sanatate trebuie sa prezinte registrul de coordonare, la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari. Registrul de coordonare trebuie pastrat 5 ani de la data receptiei finale a lucrarii.

Declaratia prealabila:
Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa intocmeasca o declaratie prealabila in urmatoarele situatii:
a) durata lucrarilor pe santier este mai mare de 30 de zile si pe santier lucreaza simultan mai mult de 20 de lucratori;
b) volumul mare de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni/zi. Declaratia al carei continut este stabilit de Hotararea de Guvern 300/2006  in anexa 3, se comunica inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se vor desfasura lucrarile cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea acestora;

Coordonatorii in materie de securitate si sanatate:
Coordonatorii in materie de securitate si sanatate sunt desemnati pe durata elaborarii proiectului si pe durata realizarii lucrarii existand posibilitatea desemnarii aceleiasi persoane.
Hotararea stabileste competenta necesara exercitarii functiei:
1. experienta profesionala de minim 5 ani in arhitectura, constructii sau conducerea santierelor;
2. formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate, actualizata la fiecare 3 ani.
Atributiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii sunt:
a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan sau succesiv;
b) sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru aplicarea planului de securitate si sanatate;
c) sa adapteze sau sa solicite eventualele adaptari ale planului de securitate si sanatate in functie de evolutia lucrarilor;
d) sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier si coordonarea activitatii acestora privind protectia lucratorilor;
e) sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea instructiunilor de lucru si de securitatea muncii;
f) sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
g) sa stabileasca in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul masurile generale aplicabile santierului;
h) sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul sau vecinatatea santierului;
i) sa stabileasca impreuna cu antreprenorul obligatiile privind utilitatea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiile de ridicat sarcini, accesul pe santier;
j) sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor inainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate;
k) sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora

Hotararea Guvernului stabileste obligatiile beneficiarului, ale managerului de proiect, lucratorilor independenti si ale angajatorilor.

Informarea, consultarea si participarea lucratorilor

Lucratorii si reprezentantii lor trebuie sa fie informati asupra masurilor ce trebuie luate pentru securitatea lor pe santier. De asemenea, lucratorii si reprezentantii lor trebuie sa fie consultati si sa participe tinand seama de gradul de risc si de importanta santierului potrivit legislatiei in vigoare.